Informace pro věřitele Joint Invest Action k.s.

MOŽNÁ NEMŮŽEME URČOVAT SMĚR VĚTRU,
ALE MŮŽEME NASTAVOVAT PLACHTY

Ochrana osobních údajů a zpracování cookies

 
 
Zásady zpracování osobních údajů

 
Ochrana soukromí našich klientů a dalších jednotlivců je pro nás důležitá. Tyto Zásady zpracování osobních údajů vysvětlují, jak zpracováváme osobní údaje při poskytování právních služeb v rámci advokátní kanceláře JUDr. Pavel Novák, se sídlem: Bohuslava Martinů 1051/2, 140 00 Praha 4, IČ: 10172548. Máte-li jakékoli dotazy, můžete se na nás obrátit telefonicky na 241 470 588, e-mailem na info@advokat24.cz nebo poštou na adresu naší kanceláře: V Holešovičkách 24, 180 00 Praha 8. Při zpracování osobních údajů se řídíme Obecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), v jehož smyslu jsme správcem osobních údajů, tj. shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje pro výkon své činnosti, spočívající zejména v poskytování právních služeb a s tím souvisejícího poradenství.
 
 

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

 
Osobní údaje mohou být zpracovávány pro tyto účely:
 
 • Výkon činnosti, plnění smluv, včetně jejich sjednání (smlouvy o poskytování právních služeb či plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon právních služeb podle právních předpisů upravujících výkon advokacie; vztahy s obchodními partnery);
 • Plnění právních povinností(zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy; řádné vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb);
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb(můžemezasílat obchodní sdělení či newslettery, zejména z oblasti práva, a nabízet služby prostřednictvím e-mailu);
 • Ochrana práv a právem chráněných zájmů nás a ochrana oprávněných zájmů třetích osob (našich klientů a jiných osob) v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie (např. identifikace osob v prostorách advokátní kanceláře)

 
 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 
Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů získaných během Vašeho používání webových stránek www.advokat24.cz, zpracování osobních údajů získaných během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu, zpracování osobních údajů během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli, zpracování osobních údajů při plnění našich právních povinností a na zpracování osobních údajů nezbytné pro účely ochrany našich oprávněných zájmů.
 
Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:
 
 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ apod.;
 • kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.;
 • finanční údaje – číslo bankovního účtu;
 • údaje o vztahu subjektu údajů k advokátní kanceláři
 • údaje nezbytné pro plnění evidenčních a vykazovacích povinností advokátní kanceláře jako zaměstnavatele;
 • údaje o kvalifikaci a pracovních zkušenostech subjektu údajů jako uchazeče o zaměstnání v advokátní kanceláři;
 • údaje, které advokátní kanceláři poskytli její klienti nebo jejich právní zástupci v rámci plnění smlouvy o poskytování právních služeb;
 • jakékoli další, výše kategoricky nevymezené osobní údaje poskytnuté advokátní kanceláři subjektem údajů.


Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb. Neprovádíme automatické profilování osobních údajů.
 
 

Komu zpřístupňujeme osobní údaje?

 
Osobní údaje zpřístupňujeme pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů, a to pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů, případně dalším správcům spolupracujících s námi na základě smlouvy (např. poskytovatele softwarového vybavení).

Přestože máme z důvodu zachování mlčenlivosti omezenou povinnost poskytovat Vaše osobní údaje orgánům veřejné moci, jsme povinni některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.
 
 

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

 
Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsme povinni jakožto správci osobních údajů tyto uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou nám byl udělen souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů:
 
 • Plnění smlouvy - po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu
 • Plnění právních povinností - po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů - po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy
 • Ochrana oprávněného zájmu správců nebo třetích osob - maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak (např. upravující výkon advokacie), anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

 
 

Práva subjektu údajů

 
Klient - subjekt údajů - má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o:
 
 • Právo na přístup k osobním údajům - právo získat informace o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo k těmto osobním údajům získat přístup
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů – domníváte-li se, že o Vás zpracováváme nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění; oprava či doplnění bude provedena bez zbytečného odkladu (vždy s ohledem na technické možnosti)
 • Právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně – požádáte-li o výmaz, vymažeme Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právními předpisy ČR a EU
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů – požádáte-li o omezení zpracování, tyto osobní údaje znepřístupníme, dočasně odstraníme či uchováme anebo provedeme jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva
 • Právo na přenositelnost údajů – využijete-li tohoto práva, osobní údaje, které o Vás (v elektronické formě) zpracováváme na základě smlouvy či souhlasu a které j nám byly Vámi poskytnuty, předáme tyto třetímu subjektu, Vaší žádosti není možné vyhovět, pokud by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob
 • Právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme existenci závažného oprávněného důvodu pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami klienta, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

 
Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz
 
Vzhledem ke specifickému charakteru advokacie, může být výkon některých práv subjektů údajů omezen.
Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabyly účinnosti 25. 5. 2018 a budou pravidelně aktualizovány.

 
 

Zpracování cookies

 
JUDr. Pavel Novák, se sídlem: Bohuslava Martinů 1051/2, 140 00 Praha 4, IČ: 10172548
 
Kontaktní údaje:
e-mail: info@advokat24.cz
tel.č.: +420 241 470 588
 
Provozujeme webové stránky na www.advokat24.cz, www.advokat24.sk, www.pravni-pohotovost.cz, www.proti-pojistovne.com, www.zdravotni-pravo.cz a na těchto stránkách pracujeme s cookies.
 
 

Co jsou to cookies?


Cookies jsou textové soubory, které webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého webové stránky prohlížíte. Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit webové stránky, zobrazit vám určitý obsah nebo nám pomáhá s analýzou, kdo přišel na stránky, jestli se pravidelně vrací a podobně.
 
 

Jaké typy cookies používáme?


Technické a funkční - ty jsou nutné k tomu, aby se vám webová stránka správně a bezpečně zobrazila
Analytické - ty nám pomáhají analyzovat, jak naše webové stránky (nebo e-shop) fungují
Marketingové - ty nám pomáhají personalisovat pro vás reklamu a zvyšovat její výkon
  
 

Na základě čeho cookies zpracováváme?


S technickými, funkčními cookies můžeme pracovat i bez vašeho svolení na základě právních předpisů. Bez nich by se vám nemusela stránka vůbec zobrazit a nefungovala by správně.

Analytické a marketingové cookies můžeme zpracovat jen s vaším souhlasem. Proto budeme rádi, pokud nám jej udělíte a pomůžete nám tak vylepšovat webovou stránku a lépe cílit reklamu a propagaci.
 
 

Jak jde zabránit využívání cookies?


Cookies nezbytné pro funkční a bezpečný přístup na web uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro přenos a zobrazení obsahu. Analytické a marketingové cookies zpracováváme jen pokud nám k tomu dáte souhlas prostřednictvím cookie lišty. Doba zpracování je různá a liší se podle povahy. Souhlas můžete kdykoli odebrat v patě webu, volba „Cookies“. Další možná cesta, jak zpracování analytických cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Také můžete web prohlížet v anonymním režimu.

Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Seznam
Android
Safari
Microsoft Edge


Pamatujte při tom, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.


Funkční cookies zpracovává přímo webová stránka, kterou si spravujeme sami.

Analytické a marketingové pak:


1) poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko
2) poskytovatel služby Sklik, Zboží.cz a Firmy.cz společnost Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČ: 26168685, DIČ: CZ26168685
3) poskytovatel služby Smartsupp, Smartsupp.com, s.r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, Česká republika, VAT ID: CZ03668681


Další informace


Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty).
 
 
 
CITY EMPIRIA
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4
info@advokat24.cz
+420 241 470 588
+420 725 833 030
JUDr. Pavel Novák
Kontaktní adresa: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
Sídlo: Bartákova 1107/40, 140 00 Praha 4, IČ: 10172548, ČAK: 07658
Všechna práva vyhrazena ©2022 JUDr. Pavel Novák  |  Ochrana osobních údajů | Cookies
tvorba stránek: InGenius Webdesign | Animovaná verze webu